Monday, October 13, 2008

Teknik Mengarang

Terampil Mengarang: Membuka Tirai Karangan dengan Pendahuluan[Bersama Profesor Dr Awang Sariyan]

Salah satu syarat komunikasi yang berkesan ialah adanya pengenalan. Bayangkan, misalnya, mesyuarat yang tidak bermula dengan ucapan alu-aluan pengerusi sebagai pengenalan pasti menimbulkan ‘kejutan’ kepada anggota mesyuarat kerana secara tiba-tiba terus membincangkan agenda.Bayangkan juga sebuah rencana yang tidak bermula dengan pendahuluan pasti menyebabkan pembaca meraba-raba mencari inti pati isu yang akan dibicarakan dalam rencana itu.Demikianlah maka pendahuluan atau pengenalan amat penting dalam semua bentuk komunikasi, termasuk karangan.Karangan memang merupakan salah satu bentuk komunikasi, iaitu antara penulis dengan pembaca.Guru memulakan pengajaran dengan pendahuluan yang dikenal sebagai induksi set, misalnya dengan berbincang-bincang atau bersoal jawab ringkas dengan pelajar tentang hal yang ada kaitannya dengan isi pelajaran yang akan disampaikan. Penceramah pun memulakan komunikasinya dengan pendahuluan. Bahkan perbualan biasa pun perlu bermula dengan pendahuluan agar wujud kemesraan dan kesediaan semua pihak yang terlibat dalam perbualan itu.Pentingnya pendahuluan dalam karangan dan semua bentuk komunikasi dapat dikaitkan dengan pentingnya kepala pada jasad manusia. Hal ini demikian kerana pada bahagian kepala itulah terdapatnya wajah atau muka.Wajah seseorang dapat memberikan gambaran watak dan peribadi orang itu. Demikianlah, pendahuluan karangan yang baik dapat memberikan gambaran tentang apakah yang akan dibincangkan dalam keseluruhan karangan itu. Dalam peperiksaan, dengan membaca pendahuluan karangan, pemeriksa sudah dapat memberikan penilaian awal tentang kejelasan calon dalam memahami dan menafsirkan kehendak tajuk atau soalan karangan. Oleh itu, amat penting sesebuah karangan dimulakan dengan pendahuluan, dan pendahuluan itu hendaklah dapat menggarap tajuk karangan itu sendiri.Ada pelbagai cara menulis pendahuluan. Anda boleh menonjolkan isu semasa yang berkaitan dengan tajuk karangan anda. Anda boleh mengemukakan statistik yang mengejutkan atau menarik perhatian (tetapi mesti berdasarkan sumber yang sahih).Anda boleh juga menyorot fakta sejarah yang berkaitan dengan isu yang anda bincangkan. Selain itu, unsur lain yang boleh digunakan ialah petikan, cerita, soalan dan bayangan masa hadapan yang berkaitan dengan tajuk.Contoh pendahuluan yang menggunakan fakta semasa bagi tajuk “Bahasa Rojak ialah: ” Baik dalam media elektronik seperti televisyen dan radio mahupun dalam media cetak seperti akhbar dan majalah, memang banyak terdapat penggunaan bahasa yang bercampur-baur, terutama antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.Bahkan dalam mesyuarat pun berlaku hal yang sama; apatah lagi dalam perbualan biasa sehari-hari. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Datuk Dr. Rais Yatim pernah mengibaratkan keadaan penggunaan bahasa seperti itu sebagai ‘sekerat ular sekerat belut’. Bentuk bahasa yang bercampur-campur itu secara popular kini dikenal sebagai bahasa rojak.”Contoh pendahuluan yang menggunakan statistik pula (bagi tajuk “Perlunya Dasar Ekonomi Baharu Dipertahankan) adalah seperti yang berikut: “Dasar Ekonomi Baharu dicetuskan oleh kerajaan sesudah peristiwa hitam 13 Mei 1969 untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan untuk menyusun semula masyarakat Malaysia. Matlamat utamanya adalah untuk memupuk perpaduan kaum melalui keadilan ekonomi, terutama untuk menimbus jurang ekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera.Namun sesudah lebih 30 tahun dasar itu dilaksanakan, Bumiputera baru mencapai 18 peratus dalam pemilikian ekuiti ekonomi negara, berbanding dengan 30 peratus sasaran yang ditetapkan. Oleh itu, timbul perbincangan agar dasar tersebut diteruskan.”Dengan membaca pendahuluan seperti yang saya tunjukkan di atas itu, pembaca dengan segera mendapat gambaran tentang apa-apa yang akan dihuraikan atau dibincangkan oleh penulis seterusnya, berkaitan dengan tajuk karangan itu. Dalam keluaran akan datang, insya-Allah akan saya berikan beberapa contoh pendahuluan yang menggunakan unsur lain pula. Selamat mengarang.

PEDAGOGI BAHASA MELAYU:
TEKNIK BERKESAN MENULIS KARANGAN
Oleh
Musa bin Sulaiman
Pensyarah Cemerlang
Jabatan Pengajian Melayu
Maktab Perguruan Kuala Terengganu
21030 Batu Rakit, Kuala Terengganu


Sinopsis

Esei ringkas ini memaparkan teknik berkesan menulis karangan dan saranan-saranan kepada para pelajar dan pendidik tentang langkah-langkah yang perlu diambil kira semasa menulis karangan sama ada semasa menjawab soalan peperiksaan semester atau peperiksaan tahunan. Permulaan esei ini membincangkan tanggapan pelajar mengenai karangan, fungsi sebuah karangan dan ramuan-ramuan penting yang perlu ada di dalam karangan .Pengarang juga menjelaskan kepada pelajar mengenai jenis-jenis karangan yang berbagai bentuk dan syarat-syarat penulisan karangan yang baik.Ringkasnya ramuan penting sebuah karangan yang baik itu termasuklah penghujahan yang logik, gaya yang baik , keaslian bahasa dan reka ciptanya yang menarik.. Langkah-langkah awal menulis karangan juga diselitkan pengarang contohnya bagaimana mencipta rangka karangan, mencari idea termasuk perhubungan fikiran ( association of ideas), sudut perbincangan, kemahiran berfikir, peta minda, paragraf , penutup dan contohnya.

Pengenalan:

Ramai pelajar merasakan bahawa menulis karangan bukanlah satu tugasan yang sukar kerana mereka mula didedahkan dengan latihan menulis karangan sejak dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Di dalam peperiksaan pula, karangan merupakan satu bahagian terpenting dan wajib dijawab oleh semua calon. Namun begitu, masih ramai lagi pelajar, biar di tingkatan enam sekalipun, yang mempunyai anggapan salah terhadap karang mengarang. Setengah calon menganggap menulis karangan sebagai satu kerja mudah dan setengahnya pula merasakan menulis karangan semacam “ kesenian yang memerlukan ilham dan daya cipta luar biasa.” Ada juga pelajar beranggapan bahawa menulis karangan itu, “ satu penulisan permainan kata-kata indah semata-mata.”
Anggapan di atas walaupun ada kebenarannya tetapi adalah anggapan berat sebelah yang menyebabkan penuntut merasa bosan dan takut terhadap karang mengarang kerana mereka merasakan karang mengarang itu kerja sia-sia atau kerja yang memerlukan bakat yang begitu tinggi. Ini adalah anggapan salah yang perlu diperbetulkan segera.
Karangan adalah alat komunikasi:
Memang benar karangan itu kadang-kadang berupa permainan kata-kata indah, dengan tujuan memberi hiburan kepada si pengarang sendiri atau kepada pembaca secara amnya. Ada juga karangan yang lebih mengutamakan nilai kesenian seperti sastera kreatif, tetapi karang mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan, satu cara berkomunikasi atau perhubungan. Kita berkomunikasi kerana kita hendak berhubung dengan orang lain bagi mencapai sesuatu hajat atau tujuan. Melalui percakapan , kita menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej ( message ) kepada orang yang dilawan bercakap itu. Demikian jualah dengan mengarang, iaitu kita cuba berhubung dengan orang lain, dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat atau mesej kepada pembaca karangan itu.
1.2 Dari segi tujuan atau fungsi , karang mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan. Harus diingat bahawa, orang yang fasih bertutur belum tentu pandai menulis karangan. Ini kerana ada perbezaan di antara pertuturan sehari-hari dan ucapan tanpa mengikut teks tertulis dengan karangan. Ini kerana:
Perbezaan medium – pertuturan atau percakapan adalah komunikasi lisan ,
sedangkan karangan adalah komunikasi secara tulisan.
Di dalam komunikasi lisan , mesti ada penerima ( receiver ) dan si penyampai
( transmitter ) berhadapan secara terus menerus dengan si penerima. Dengan lain perkataan si penyampai berdialog secara langsung dengan si penerima tertentu.
Dengan itu, si penyampai dapat mengetahui reaksi ( feedback ) dari pihak penerima secara serta merta, sehingga ia dapat memberi penjelasan dan membuat penyesuaian dan pindaan jika dianggap perlu bagi komunikasi yang berkesan, tetapi tidak demikian halnya dengan karangan kerana karangan komunikasi bertulis. Tidak ada hubungan langsung di antara pihak penyampai dan pihak penerima, malah si penyampai tidak dapat meramalkan siapakah yang akan menjadi audiennya dan tidak tahu pula apakah reaksi dari pihak penerima dengan serta merta. Oleh itu ia terpaksa membuat jangkaan tentang reaksi dari pihak penerima dengan serta merta semasa ia mengarang.
Oleh itu, gaya bahasa di dalam karangan ia bersifat formal, teratur tepat, jelas dan padat daripada gaya bahasa pertuturan.

Jenis-jenis Karangan

Telah diterangkan di atas tadi, karang-mengarang merupakan satu proses penyampaian maklumat atau mesej. Maklumat itu mungkin berupa:
Cerita – yang mengisahkan sesuatu peristiwa yang benar-benar berlaku atau pun cerita rekaan.
Sebuah gambaran – mengenai sesuatu hal, benda, tempat dan
sebagainya ( sama ada dari kenyataan mahupun dari imaginasi).
Sebuah penerangan atau perbahasan mengenai sesuatu topik, persoalan, pendapat atau pandangan .
Jenis cerita ( narrative )- misalnya Kisah hidup Perdana Menteri Malaysia, Peristiwa pahit yang tidak dapat dilupakan dan sebagainya.
Jenis gambaran ( description) - misalnya Suasana sunyi di dalam sebuah gua, Pemandangan indah di Taman Negara dan sebagainya.
Jenis penerangan ( exposition) - Kaedah pengajaran bahasa kedua,
Bagaimana menggunakan makmal bahasa, Sebutan baku perlu diamalkan dan sebagainya.
Jenis perbincangan ( reflective - argumentative ) misalnya Hak asasi manusia, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tidak memainkan peranan yang begitu berkesan dalam dunia sekarang. “Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi lebih miskin.” dan sebagainya.
Jenis peribahasa dan kata-kata hikmat
Jenis ucapan, syarahan dan ceramah
Bentuk laporan
Surat kiriman

3.0 Syarat-syarat karangan yang baik:

Kejelasan dan ketepatan:

Isi-isi atau hujah dalam karangan hendaklah disampaikan dengan cukup jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan sebarang salah faham atau kekeliruan. Untuk menjaga kejelasan dan ketepatan karangan, perkara-perkara berikut mustahak diingat sewaktu mengarangnya:
Setiap istilah atau konsep yang dipakai itu hendaklah cukup tepat dan betul, tidak mengelirukan. Istilah-istilah yang mempunyai lebih dari satu makna hendaklah diberi definisinya supaya tidak disalah- ertikan oleh pembaca.

Isi-isi atau hujah-hujah yang hendak dikemukakan itu hendaklah disusun dengan baik misalnya mengikut urutan masa, urutan tempat, urutan kepentingannya, urutan kerumitan dan sebagainya. Penerangannya janganlah melompat-lompat, berputar belit sehingga kelam kabut perbincangan itu.

Isi-isi atau hujah hendaklah saling berkaitan antara satu sama lain sehingga merupakan satu “ keseluruhan” ( unity ) , dan bukannya merupakan sekumpulan isi-isi atau hujah-hujah yang terpisah-pisah.

Setiap isi atau hujah yang dimasukkan itu hendaklah dapat memberi keterangan-keterangan atau sokongan kepada pokok perbincangan
( tema) karangan yang berkenaan . isi-isi yang menyeleweng hendaklah dielakkan.
Penghujahan yang logik

Jagalah pertalian logis ( coherence ) di antara isi-isi atau hujah-hujah supaya tidak bertentangan antara satu sama lain. Kesalahan-kesalahan logik seperti ketidakcocokan ( incompatibility ), penghujahan berlingkar-lingkar ( circular argument ) dan sebagainya hendaklah dielakkan.

Gaya yang baik:

Apa yang dimaksudkan dengan gaya itu termasuklah cara susunan isi-isi , kelincinan jalan bahasa, pemerengganan ( paragraphing) , kejelasan tulisan dan sebagainya. Bahasa yang digunakan itu hendaklah tepat, jelas, ringkas, padat dan bernas. Ini bererti pemilihan kata-kata mestilah dilakukan dengan seteliti yang boleh dan betul tatabahasanya. Perlu diingatkan bahawa , “ gaya bahasa yang baik “ tidak semestinya bererti karangan itu penuh dengan apa yang dikatakan ‘ bunga-bunga bahasa “ – terutama sekali bunga-bunga bahasa yang tidak digunakan lagi ( usang ) , lapuk dan kosong tidak bererti langsung. Bunga bahasa boleh dimasukkan pada tempat-tempat yang sesuai, pastikan juga bunga-bunga bahasa tidak terasa dibuat-buat ( iaitu mestilah natural ) dan dapat memberi sumbangan kepada penerangan tema karangan itu.

* Keaslian:

Keaslian kedua-dua isi, bentuk atau bahasa adalah penting. Keaslian isi bererti karangan itu mengandungi idea-idea atau fikiran-fikiran segar, pengamatan dan pemahaman tajam serta mendalam (deep insight) lagi kaya dengan unsur-unsur “ wit “ dan “ homour “ , sehingga karangan itu menarik atau sekurang-kurangnya tidak membosankan. Keaslian bentuk atau bahasa pula bererti karangan itu bebas dari ungkapan-ungkapan yang sudah lapuk ( cliché ) . Keaslian isi hanya boleh dicapai dengan memperkayakan lagi pengalaman hidup serta pengetahuan melalui berbagai-bagai bidang hidup dengan amalan banyak membaca. Keaslian bahasa hanya dapat dicapai melalui latihan menulis yang banyak ( praktikal ). Mempelajari bahasa bukan mempelajari teori-teori sahaja , tetapi teori dan praktikal. Perlu diingatkan bahawa, ketajaman pemikiran dan kemahiran bahasa adalah saling berkaitan rapat antara satu sama lain dan kedua-duanya berkaitan rapat pula dengan ilmu logik. Oleh itu mustahaklah para penuntut mempunyai asas-asas pengetahuan ilmu logik.
Dua buah buku Inggeris berikut berguna kepada mereka yang ingin mempelajari ilmu logik, iaitu buku:
Monroe C. Beardsley, ( 1976 ) Writing with Reason , Logic for Composition, ( New Jersey : Prentice Hall )

Robert H. Thouless, ( 1970 ) Straight and Crooked Thinking,
London: Pan Books Ltd
Cara Membuat Rangka Karangan:

Rangka karangan ialah skim atau rancangan isi-isi penting yang hendak dibincangkan dalam sesebuah karangan . Dalam perbincangan kita mengenai struktur karangan di atas tadi, sebenarnya telah kita menyentuh juga tentang rangka karangan. Perbezaan di antara struktur karangan dan rangka karangan ialah struktur karangan menunjukkan susunan kedua-dua isi penting dan butir-butir keterangannya, sedangkan rangka karangan hanya menunjukkan susunan isi-isi penting sahaja.
Membuat rangka karangan ialah perancangan isi-isi karangan, sebagaimana pentingnya pelan bagi sebuah bangunan. Demikianlah pentingnya rangka bagi sebuah karangan . Adalah mustahil dapat kita menghasilkan sebuah karangan yang baik tanpa membuat rangkanya terlebih dahulu. Oleh itu perlulah kita menguasai teknik-teknik membuat rangka karangan .
Membuat rangka karangan , sebenarnya merancang isi-isi penting karangan. Ia melibatkan dua langkah, iaitu:
Mencari idea-idea yang hendak dibincangkan
Mengatur atau menyusun idea-idea itu secara logik sehingga menjadi sebuah rangka karangan.

Cara-cara mencari idea:

Apabila menghadapi sesebuah tajuk karangan, kita sering terasa sukar mencari “ sesuatu “ yang hendak dibincangkan. Lebih sukar lagi kalau tajuk karangan itu merupakan tajuk perbincangan yang bersifat umum seperti : Sebaran Am, Pilihan raya, Perusahaan Pelancungan dan sebagainya.
Kekeringan idea boleh diatasi dengan memakai dua cara yang tersebut di bawah ini:
Perhubungan fikiran ( association of ideas )

ini bererti kita bermula dari satu idea berkenaan dengan tajuk karangan itu, ia kita terus menurun seberapa banyak mungkin , idea-idea lain yang berhubung dengan idea tadi, kemudian baharulah kita menyusun serta menggolongkan idea-idea itu menjadi sebuah rangka karangan seperti berikut:
Pangkal Idea: Sebaran Am
Surat khabar, majalah, radio, filem, televisyen, isi kandunganya, peranan yang dimainkannya dalam masyarakat moden, penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih luas dan tepat, alat hiburan, alat pendidikan, kesan-kesan buruknya penyebaran unsur-unsur tidak sihat, sebagai jambatan antara kerajaan dan rakyat, alat sabotaj, kawalan perlukah?, kebebasan akhbar, akhbar asing dan tempatan mutunya….
( dan seterusnya ).

Berdasarkan idea di atas rangka karangan berikut disediakan :
Sebaran Am

Jenis-jenis sebaran am – surat khabar, majalah, radio, TV, filem……….
Peranan yang dimainkan oleh sebaran am dalam masyarakat moden- sebagai alat penyebaran pengetahuan, alat pendidikan, alat hiburan, alat perhubungan antara kerajaan dan rakyat, alat propaganda… )

Kesan-kesan buruk dari sebaran am.

-menyebarkan unsur-unsur kebudayaan liar, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai alat sabotaj politik, penyebar fitnah negatif dan lain-lain.
Kebebasan akhbar dan kawalan – kedua-duanya perlu.
Kebebesan mesti ada batasnya; kawalan mesti bersifat positif, iaitu untuk menjaga mutu sebaran am, tetapi tidak sampai menghalang kebebasan rakyat.
begitulah seterusnya.
Masa menyediakan rangka - 10 – 15 minit daripada keseluruhan masa peperiksaan. Masa keseluruhan peperiksaan: 3 jam (STPM) menulis karangan -
1 ½ jam begitu juga SPM - ( 90 minit - 15 minit ( rangka ) , tinggal masa untuk menulis karangan ialah 75 minit.

Penentuan sudut perbincangan:

Tajuk karangan boleh dibincangkan dari berbagai sudut. Contohnya topik Sebaran Am di atas boleh dibincangkan dari segi jenisnya, peranannya, baik buruknya, pandangan orang terhadapnya dan lain-lain lagi. Penentuan sudut perbincangan memudahkan kita mencari sesuatu yang hendak dibincangkan. Apabila mendapat sesuatu tajuk karangan pelajar harus menentukan dari sudut apakah harus ia membicarakannya . Sudut – sudut yang penting diingat adalah seperti berikut:
Asal usul dan perkembangan perkara yang hendak dibincangkan
ii Kedudukan perkara itu sekarang – meningkat, menurun/teruk?
Mana buktinya, ke arah mana perkara itu berkembang?
iii Hubungan perkara itu dengan kehidupan manusia. Pentingkah perkara itu kerpada manusia? Apakah peranan yang dimainkannya?
Baik buruknya perkara itu?
Jenis-jenis perkara itu – contohnya jenis dadah, kenderaan, senjata, sebaran am dan sebagainya.
Pandangan dan layanan orang terhadap perkara itu (misalnya pandangan pro dan kontra, sambutan baik dan bantahan )

Penulis boleh menulis semua aspek di atas atau dua tiga aspek yang dikira penting dewasa itu. Kalau sebaran am sekarang ini boleh dibincangkan tentang penggunaan internet, fax, telex, komputer, TV dan sebagainya.
Bilangan sudut yang hendak disentuh itu biarlah bersesuaian dengan panjang karangan yang diarahkan.
Latihan kemahiran berfikir dan peta minda juga boleh
digunakan di dalam membuat rangka karangan bergantung kepada kemahiran calon itu sendiri.
Pengenalan atau Pembukaan karangan:

Ia merupakan perenggan permulaan digunakan untuk memperkenalkan
tajuk itu secara khusus. Setiap karangan mesti mempunyai pengenalan ini
dan ia hendaklah ringkas dan padat.
Pengenalan itu merupakan beberapa ayat yang dapat merangkumi apa
yang hendak anda sampaikan dalam karangan itu. Ia mungkin
berupa definisi tajuk tersebut, perkara yang hendak anda sampaikan,
atau suatu pendapat umum berkaitan dengan tajuk itu.
Pengenalan itu hendaklah menggambarkan kematangan fikiran dan kefahaman anda tentang tajuk tersebut.
Anda hendaklah menulis pengenalan yang dapat menarik perhatian pemeriksa dan sesuai dengan jenis karangan yang akan anda tulis.

Paragraf ( Perenggan karangan)

Satu isi penting yang dibincangkan , elok ditulis dalam satu paragraf.
Banyaknya paragraf bergantung kepada banyaknya isi yang ada menurut kepentinganya.
Isi yang paling penting diletakkan di dalam paragraf yang pertama dan yang kurang penting di paragraf yang akhir sekali

Penutup Karangan:

Setiap karangan perlu mempunyai penutup atau kesimpulan mengenai segala yang telah anda perkatakan atau merupakan kata putus terhadap pendapat yang telah anda kemukakan
Anda perlu berhati-hati apabilamenulis perenggan penutup kerana ia membayangkan dengan jelas tentang sikap dan pandangan anda
terhadap tajuk itu. Oleh itu penutup karangan hendaklah membawa kepada satu kesimpulan yang lembut tetapi berkesan.
Di dalam bahagian ini anda perlu ingat supaya jangan mengulang isi-isi atau sebahagian daripada isi-isi yang telah anda kemukakan dahulu.

Contoh: Perkembangan Perpustakaan di Malaysia.
Perkembangan perpustakaan di Malaysia amat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan perpustakaan di negara-negara Barat. Jika pengguna-pengguna perpustakaan masih juga berkurangan, selama itu perkembangan perpustakaan di negara kita tidak pesat. Walau bagaimanapun, perpustakaan tetap menjadi simbol untuk meneroka ilmu pengetahuan.
5.0 Menyemak Karangan:
Peringkat ini juga amat penting daripada peringkat yang terdahulu. Oleh kerana anda menulis karangan di dalam waktu yang terhad, sudah tentu terdapat banyak kesilapan yang perlu diperbetulkan.

Semak karangan secara keseluruhannya, dari awal hingga akhir dan membaiki sebarang kesilapan sama ada dari segi tata bahasa, perbendaharaan kata dan ejaan

Dengan cara sedemikian anda dapat mempersembahkan sebuah karangan yang memuaskan dan merupakan hasil kebolehan anda yang maksimum.

Ingat, setiap kesalahan yang ditonjolkan akan dipotong markah seperti ejaan, ayat-ayat tatabahasa, format, urutan isi atau terkeluar terus dari tajuk yang dikemukakan.

Catatan: Esei ini telah diujicuba oleh pihak pengarang di beberapa buah sekolah
menengah di Setiu dan Kemaman, Terengganu di dalam beberapa seminar menjawab peperiksaan STPM dan SPM tahun lalu dan hasilnya sungguh memuaskan.

Bahan-bahan Rujukan:
Ab. Rahman Ab. Rashid , ( 1997 ), Pengajian Melayu I , Selangor : Siri Pendidikan Longman
Asmah Haji Omar, ( 1978 ) Mengarang , Membaca , Membina, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
John Arul Phillips, (1997) Pengajaran Kemahiran Berfikir, Kuala Lumpur,
Utusan Publications & Distributorrs Snd. Bhd.
Kamarudin Haji Husin, ( 1988 ), Pedagogi Bahasa, Selangor ; Longman Snd. Bhd.
………….. (1994 ) KBSM dan Strategi Pengajaran Bahasa, Edisi
Baru, Siri Pendidikan Perguruan, Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Snd.Bhd.
…………..( 1989 ) Pedagogi Bahasa, Siri Pendidikan Longmans, Selangor,
Longmans Snd. Bhd.
Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain, (1980), Kaedah dan Teknik Mengajar
Bahasa Melayu: Dengan rujukan khusus kepada pengajaran Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Ilmu.
Sheikh Othman bin Sheikh Salim, ( 1989 ), Kamus Dewan, (Edisi Baru )
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Ramlah Razali, ( 1982 ), Kursus Lengkap Peperiksaan Bahasa Melayu, Petaling Jaya: Pustaka Delta Pelajaran Snd. Bhd.
Tham Ah Mok, Sharidah Sharif, ( 1978 ) Bahasa Malaysia STPM, Selangor: Longman Snd. Bhd.

Karangan
1
Sukatan pelajaran Bahasa Melayu STPM menyatakan bahawa pelajar perlu menulis karangan yang panjangnya antara 650 hingga 700 patah perkataan.

2
Empat tajuk akan dikemukakan dan calon-calon perlu memilih satu daripada empat tajuk.

3
Sukatan pelajaran memperuntukkan 50 markah untuk karangan.

4
Terdapat empat jenis karangan, iaitu:
i. rencana
ii. laporan
iii. ceramah/syarahan/ucapan/pidato
iv memorandum

5
Karangan boleh dibahagikan kepada yang berformat atau tidak berformat. Sama ada ia berformat atau tidak, ia masih mempunyai struktur tertentu. Rumus yang paling umum untuk mencirikan karangan ialah, ia mempunyai pendahuluan, tubuh dan penutup. setiap bahagian itu mempunyai perenggan untuk menyatakan tiap-tiap unit pemikiran.

6.
Apakah yang perlu anda kuasai untuk menghasilkansebuah karya yang baik? Sebagai permulaan, anda perlu faham konsep wacana, laras dan retorik dengan baik, serta mempunyai asas tatabahasa yang mantap.

7.
Sepertimana yang dijelaskan dalam (5) perenggan ialah ``satu kumpulan gagasan (idea) yang didasari oleh satu gagasan utama (idea utama). perenggan merupakan satu unit fikiran yang lengkap.''
Ayat-ayat yang mengandungi idea utama dikenali sebagai ayat topik atau ayat judul. Ayat-ayat lain dalam sebuah perenggan dikenali sebagai ayat sokongan. Ayat-ayat ini berfungsi menghuraikan, menyokong dan memperteguh idea utama dalam ayat topik.
Ayat Topik
Ayat yang menyatakan idea utama atau gagasan utama secara penyataan pendapat atau penyataan niat.
Ayat-ayat sokongan
Ayat-ayat yang menghuraikan, menyokong, atau memperjelaskan idea utama dalam ayat untuk menjelaskan sesuatu. Contoh, statistik, atau petikan daripada sumber tertentu.
8.
Struktur karangan 1-6-1
Sebagai sebuah wacana, karangan terdiri daripada tiga bahagian iaitu pendahuluan tubuh karangan, dan penutup. Berasaskan panjang karangan yang dikehendaki oleh sukatan pelajaran, iaitu antara 650 hingga 700 patah perkataan, karangan anda sesuai menggunakan struktur 1-6-1, iaitu satu perenggan untuk pendahuluan, enam perenggan untuk tubuh karangan, dan satu perenggan penutup.

9.
Teknik yang berkesan untuk menulis karangan di peringkat tingkatan enam ialah menggunakan pendekatan penulisan akhbar, iaitu prinsip Piramid terbalik, atau Piramid songsang.

10
Perenggan pendahuluan mempunyai fungsi tarikan yang penting, yang akan menentukan sama ada pembaca berminat untuk meneruskan pembacaan atau tidak.

11.
Perenggan pendahuluan mesti menggambarkan tajuk karangan yang diberikan untuk anda buat. Ia merupakan gagasan idea yang menjadi inti kepada keseluruhan tubuh karangan anda.

12.
Perenggan penutup berbeza dengan perenggan lain kerana ia berfungsi menyimpulkan buah fikiran dalam satu atau dua perenggan sahaja.

13.
Keutuhan karangan merujuk kepada kebulatan dan kesepaduan karangan. Ia dicirikan oleh sifat-sifat kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada idea atau isi karangan yang dijalin dengan rapi. Koheren merujuk kepada kesinambungan ayat-ayat atau perenggan-perenggan yang membawa idea-idea yang dipersembahkan.

14.
Beberapa ciri berikut perlu diketahui oleh pelajar dalam proses memantapkan karangan:
i. Diksi - Pemilihan kata yang sesuai dengan tajuk serta laras karangan. Teknik penggunaan medan kata adalah penting. Daripada medan kata itu, anda boleh pula mencatatkan perkataan yang bersinonim, berantagonis dan sebagainya.
ii. Tatabahasa dan ejaan - berhati-hati dengan tatabahasa kerana banyak markah akan ditolak jika berlaku banyak kesalahan tatabahasa. Tunjukkan kematangan anda berbahasa dengan menggunakan tatabahasa yang betul. Sebagai contoh: bezakan dari dan daripada, ialah dengan adalah, dan sebagainya

15.
Persediaan mengarang mengandungi empat kemahiran penting, iaitu:
i. memahami soalan
ii. mengumpul idea dengan tajuk
iii. membuat medan kata/beberapa kata kunci
iv. menyusun idea-idea dan membuat rangka karangan

No comments: